Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Mükellefler tarafından Vergi Dairesine bildirilmesi zorunlu bazı işlemler, Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edildiği anda bildirimi yapılmış sayılacak

desk-notebook-table-book-pencil-black-and-white-801007-pxhere.com

Bilindiği gibi 18 Ocak 2023 tarih ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1 Şubat 2023 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Tebliğ ile Vergi Dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden, 213 sayılı Kanunun 168. maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Uygulamada İlgili kanunun 153.maddesi kapsamında Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin kuruluş işlemlerinin vergi dairesine bildirilmesi Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif ve Komandit Şirketler, Kooperatifler(1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu Kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç) , Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri ve dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,  ticaret siciline tescil edilen bu işlemler için vergi dairelerine ayrıca bildirimde bulunmayacaklardır.

İşlemler ile ilgili yapılan başvurular, Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edildiği anda MERSİS üzerinden elektronik ortamda vergi dairesine bildirimi yapılmış olacaktır. Bu işlemler:

  • İşe başlama (kuruluş işlemleri)
  • Şube açılışı ve kapanışı
  • Merkez ve şube adres değişikliği

-Şubeler haricindeki iş yerlerinin sayısında meydana gelen değişiklikler, mükelleflerce bildirilmeye devam edilecektir.

      -1 Şubat 2023 tarihinden önce açılan şubelerin, kapanış bildirimleri ile adres değişikliği bildirimleri vergi dairesine mükelleflerce bildirilmeye devam edilecektir.

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181. ve 194. maddesinde yer alan tür değişiklikleri
  • Tasfiyeye giriş ve tasfiyeden vazgeçme

-Anonim,Limited,Kooperatif,Kollektif ve Komandit Şirketlerin tasfiye giriş bilançoları vergi dairesine  mükelleflerce verilmeye devam edecektir.

  • Tasfiye kapanış (tasfiye sonu terkin)
  • İşi bırakma
  • Unvan değişikliği

Kanunda belirlenen süreler içerisinde, ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Ancak mükellefler tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne 213 sayılı Kanunun 168.maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında ilgili  işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse, vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.  Bildirimi alan Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliği gereği tescile davet prosedürü uygulanacaktır.

Tescil edilmesi zorunlu İşlemlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerine kanunda öngörülen sürelerde bildirilerek tescil edilmesiyle,  gereksiz bürokrasi ve ilgili ceza hükümleri uygulanması sorunu yaşanmayacaktır.

Ticari hayatın verilerinin kayıt altında tutulduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünün tesciliyle bu işlemlerin bildirimlerinin gerçekleşmiş olması, mükellefler ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltacak, zamanı etkin kullanmak adına kolaylık sağlayacaktır.

Semra AYSEVİNÇ

Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 20 Eylül 2023