Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

Anonim Şirket Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri..!

Esas sözleşmenin değiştirilmesi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi. Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi. Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin sona ermesine ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. Esas sözleşme ile görev süreleri belirlenmemiş ise yönetim kurulu üyelerinin üç yılı aşmamak üzere görev sürelerinin belirlenmesi. Aksi kanunlarda öngörülmedikçe; her türlü tahvil,…
Yazının Devamı

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEME UYULMASI ZORUNLULUĞU..

Genel kurul Toplantıları yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri de toplantı gündemine aynen uyulması gerektiğidir. Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. Bunun dışında Genel kurul gündeminde bulunmayan konular görüşülüp karara bağlanamaz. İstisnai durumlar aşağıdaki gibidir: Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, ‘’Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.’’ hükmü gereği herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. Yönetim kurulu üyelerinin…
Yazının Devamı

Anonim Şirketlerde yönetim kurulu toplantı karar yeter sayısı?

Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üye sayısı en az bir kişi olarak seçilebilir. Esas Sözleşmede veya esas sözleşme değişikliği ile üye sayısı belirlenir veya değiştirilebilir. Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Örneğin; 1-2 kişilik yönetim kurulu, üyelerin tamamı ile toplanıp tamamı ile karar alır. 3 kişilik yönetim kurulu en az 2 üye ile toplanıp, en az 2 üyenin oyu ile karar alır. 6-7 kişilik yönetim kurulu en az 4 üye ile toplanıp, en…
Yazının Devamı

ŞİRKET ORTAKLARININ KİŞİSEL ALACAKLILARI, ŞİRKET ORTAĞINDAN HAKKINI NASIL ALABİLİR?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun  133.maddesinde düzenlenmiş olup; Ortakların kişisel alacaklıları; 1. Bir şahıs şirketi  devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda, borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir. 2. Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine pay defterine işlenir. 3.…
Yazının Devamı

Limited Şirketin birden fazla müdürünün bulunması;

Limited Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Müdürler kurulu başkanı şirket kuruluş sözleşmesiyle de atanabilir. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır.  Şirket sözleşmesiyle, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörülebilir.…
Yazının Devamı