Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Denetim Koordinasyon Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında Hizmet Vermeye Başlamıştır.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Denetim Koordinasyon Müdürlüğü 23.11.2020 tarihi itibariyle Sırakapılar Mah. Gazi Bulvarı No:82 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde hizmet vermeye başlamıştır.Bu kapsamda Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehber Yayınlandı

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, harçlar, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik para cezası (TPC), diğer idari para cezaları (İPC), ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçların yapılandırılması imkanı getirilmiştir. Mükelleflerimizin, düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Rehberde; Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarına yapılandırma…
Yazının Devamı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) ile;- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,- Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınmasıhususlarının açıklanması ve 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici…
Yazının Devamı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2020 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak yayınlanmıştır.Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği bu tebliğde Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı