Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Bağımsız Denetime tabi şirketlerde denetçinin görüş vermekten kaçınması veya olumsuz görüş vermesi halinde yapılması gereken hususlar?

400x300

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 403’üncü maddesinin birinci fıkrasında denetçinin, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklayacağı ve bu yazının Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ‘nun belirlediği esaslar çerçevesinde, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin değerlendirmelerini de içereceği hüküm altına alınmıştır.

Şirket defterlerinde, denetlemenin bu bölüm hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçinin, bunları ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabileceği ve kaçınmanın olumsuz görüşün sonuçlarını doğuracağı aynı maddenin ilgili fıkrasında belirtilmiştir.

Denetçinin görüş vermekten kaçındığı veya olumsuz görüş verdiği durumda, yönetim kurulunun, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağıracağı ve genel kurulun yeni bir yönetim kurulu seçeceği hükme bağlanmış olup, esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebileceği, Anılan hükmün devamında yeni yönetim kurulunun altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatacağı ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunacağı hükmü sabittir.

Kanununun 635.maddesi, “397 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları dışında kalan Anonim Şirket denetime ilişkin hükümler Limited Şirketlere de uygulanır “ hükmü gereği bağımsız denetime tabi olan Limited Şirketler için de aynı hususlar geçerli olup, böyle bir durum söz konusu olduğunda müdür veya müdürler kurulunun sorumluluğunu yerine getirmesi gereklidir.

Bağımsız denetime tabii şirketlerin yönetim organlarının, gerekli tedbirleri alması ve bu hususlara dikkat etmesi son derece önemlidir.

 

Semra AYSEVİNÇ

Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 6 Kasım 2023