Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı.

5e38ba0855427e1b08d4bb69

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri:A Sıra No:13 Tahsilat Genel Tebliğinin;

– 1 inci maddesiyle; 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartının aranılacağı açıklanmıştır.

– 2 ve 3 üncü maddeleriyle; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde; Gelir İdaresi Başkanlığına vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinin ve bu belgenin ilgiliye veya ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum veya kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda yapılması hususunda zorunluluk getirmeye yetki verilmiş, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması uygulamasının; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamındaki bankalarda olduğu gibi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin de münhasıran yapım ihaleleri nedeniyle yapılacak ödemelerle sınırlandırılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

– 4 üncü maddesiyle, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramadan ödeme veya işlem yapanlara yıllar itibarıyla uygulanacak idari para cezaları Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.

– 5 inci maddesiyle, borçlular tarafından banka hesabından vergi dairesinin banka hesabına para gönderilmek suretiyle ödeme yapılması halinde, amme alacağının ödeme tarihinin, paranın vergi dairesi hesabına geçtiği tarih olacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.

– 6 ncı maddesiyle tecil faizinin, 7 nci maddesiyle ise gecikme zammının tarihsel olarak uygulanan oranlar Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.

– 8, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleriyle, 6183 sayılı Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde;

– Fiziki veya elektronik ortamda satışa çıkarılacak menkul malın rayiç değerinin 10.000,- liranın üzerinde olması halinde yapılacak menkul mal satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat alınacağı,

– Mal kendisine ihale olunanın malı almaktan vazgeçmesi üzerine yapılacaklar,

– Gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usulleri,

– Satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerine göre yapılacak ilanlar,

hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

– 9 uncu maddesinde, taşınır rehnine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– 14 üncü maddesiyle, 7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 8 Haziran 2021
%d blogcu bunu beğendi: